Serveis

Agro-Urgell S.L

Agro-Urgell S.L. està dotada d'un servei tècnic durant tot l'any. Els cultius en els quals assessora són els de la seva zona d'acció, en concret: cereals d'hivern, blat de moro, alfals, fruiters i en menor mesura hortalisses.
El servei que oferim als clients de cereals és: el coneixement ampli de totes les característiques del nostre catàleg de productes i també la cobertura tècnica, si és necessària. De forma clara, prestem els següents serveis:
  • Detecció de les males herbes, plagues i malalties.
  • Càlcul de la dosi d'aplicación dels productes de nostres catàleg.
  • Moments d'aplicació i possibles mescles.
  • Visita a finques que requereixin la nostra consulta, ja sigui per no coneixement dels productes o algunes disconformitats d'aplicació.
Els serveis més amplis són en els fruiters de llavor i os. Fem un seguiment setmanal de les plagues, malalties i nutrició de la pràctica totalitat dels nostres clients. Aquest seguiment exhaustiu consisteix en:
  • Control, via feromones, de les plagues més importants (Cydia pomonella, Pandemis heparana, Ceratitis capitata ...).
  • Seguiment visual de les malalties criptogàmiques (clapejat, oïdi, pseudomones, monilia ...).
  • Control de les temperatures mitjanes, humitats relatives, pluviometria.
  • Calendari d'aplicacions anual (revisable mensualment).
  • Programa d'abonat anual i mensual.
  • Ajuda tècnica en tasques relacionades amb l'administració (producció integrada, Eurepgap, ...).